1. تمدید مهلت ارسال مقالات به "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار"
مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه "همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار" تا پانزدهم مهرماه تمدید شد.
2. برگزاری همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
"همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار" در روزهای 13 و 14 آذرماه سال 97 برگزار می گردد.