حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
انجمن سرامیک ایران
حمایت کننده طلایی
مرکز ملی فرش
سازمان میراث فرهنگی کشور
اختیاری نوع 1
internatinal jounal of new chemistry
حمایت کننده الماس
سازمان غذا و دارو