اهداف همایش:

- ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی محققین

- ایجاد فرصت جهت بررسی راهکارهای حل مشکلات صنایع رنگ و محیط زیست

- گسترش فضای علمی و تحقیقاتی

- توسعه و ارتقا توان آموزشی و پژوهشی صنعت رنگ و محیط زیست

- ایجاد ارتباط بین محققین و صنعت رنگ و محیط زیست

- معرفی توانمندی­ های محققین و صنعت رنگ و محیط زیست